LOOKLIKEME

LOOKLIKEME

segunda-feira, 27 de julho de 2015

The Heart of BlessingsThe Heart of Blessings

ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། 
The Heart of Blessings
A brief anthology of prayers to Guru Rinpoche and the twenty-five disciples, the king and subjects
ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ
Homage to the Guru!
འདིར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྲུལ་པའི་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་བཅས་ལ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསོལ་བ་གདབས་པར་འདོད་པས།
Those who wish to pray in a concise way to the Precious Master of Orgyen and his emanations, the five Tötreng families and Eight Manifestations, along with the twenty-five disciples, the king and subjects, should do so as follows.
Taking refuge and arousing the awakened mind of bodhichitta
བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། 
dak sok dro kün deng né changchub bar
From now until enlightenment, I and all sentient beings
དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། 
könchok tsawa sum la kyab su chi
Take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha, and in the gurus, devas and dakinis.
གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། 
shyendön dzokpé sangye tob jé chir
In order to attain perfect buddhahood for the sake of others,
སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། 
mön dang jukpé changchub semkyé do
I arouse the heart of the awakened mind—bodhichitta, in aspiration and action!
ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ།
3 times
The visualization
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཡིད་འཕྲོག་མཆོད་སྤྲིན་དབུས། 
dün gyi namkhar yitrok chötrin ü
Before me in the sky, amidst a cloud of exquisite offerings,
རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༌། 
rinchen sengtri pema nyidé teng
On a jewelled lion throne, lotus, sun and moon disc seat
རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། 
tsawé lama orgyen rinpoche
Presides my root master Orgyen Rinpoche,
སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་གཞོན་ཚུལ་གཟི་བརྗིད་འབར། 
kudok kar mar shyön tsul ziji bar
His complexion white, tinged with red, he is youthful, majestic and radiant,
ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་དང༌། 
chak yé dorjé yönpé tö bum dang
In his right hand a vajra, in his left a skullcup with vase,
གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊཱྃ་འཁྱུད། 
sangwé yum chok bé tsul kha tam khyü
Embracing the supreme secret consort, concealed as a khatvanga.
སྐུ་ལ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟབ་བེར་གསོལ། 
ku la sang pö chögö zab ber sol
He wears inner gown, Dharma robes and brocade cape,
དབུ་ལ་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་མཐོང་གྲོལ་མཛེས། 
u la sheü nyen shyu tongdrol dzé
On his head the beautiful hat that liberates upon seeing;
ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བཞུགས། 
shyabzung dorjé kyiltrung drangpor shyuk
He sits upright, his feet crossed in the vajra posture.
གསང་གསུམ་ལས་སྐྱེས་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་ཀློང༌། 
sang sum lé kyé jazer öpung long
From his secret body, speech and mind, amidst a mass of light and rainbow rays,
ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་བརྒྱད་དང༌། 
tötreng dé nga trulpé tsen gyé dang
The five classes of Tötreng, the Eight Manifestations,
ཐུགས་སྲས་མི་རྗེ་འབངས་རིགས་ཉེར་ལྔ་སོགས། 
tuksé mi jebang rik nyernga sok
His twenty-five heart-disciples, the king and subjects,
རིག་འཛིན་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ། 
rigdzin lama gyatsö trinpung tro
And an infinite cloud of vidyadhara gurus, all stream out.
གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། 
né sum dru sum tsenpé özer gyi
Their three centres are marked by the three syllables OM AH HUNG, from which light beams out
ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། 
yeshe chendrang nyisumepar gyur
To summon the wisdom beings, who merge inseparably one with them.
ཅེས་གསལ་གདབ།
Visualize in this way.
Invocation
ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། 
hung, shyeng shik pema jungné khandrö tsok
Hung! Rise up, Padmakara, with your dakini throng,
དགོངས་ཤིག་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས། 
gong shik chok chu dü sum deshek nam
Care for us, sugatas of all time and all directions,
རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། 
jetsün chenpo pema tötreng tsal
Great and noble guide, Pema Tötreng Tsal,
རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་གནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ། 
rigdzin khandrö né né shek su sol
Come now, we pray, from the sacred places of vidyadharas and dakinis.
ཞེས་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམ།
The wisdom beings are invoked, and dissolve into the visualization.
The seven branch offering
སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས། 
sengtri pema nyidé den la shyuk
Remain upon your lion thrones, your lotus, sun and moon disc seats.
སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། 
go sum güpé chaktsal kyab su chi
With devotion filling body, speech and mind, I prostrate and take refuge in you.
ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། 
chi nang sangwa lamé chötrin bul
I offer a cloud of offerings, outer, inner, secret and unsurpassed,
དུས་གསུམ་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། 
dü sum sakpé dikdrib tol shying shak
I confess and purify all harmful actions and obscurations of past, present and future,
འཕགས་དང་སོ་སྐྱེའི་དགེ་བར་རྗེས་ཡི་རང༌། 
pak dang sokyé gewar jé yi rang
I rejoice in the virtuous actions of both sublime and ordinary beings,
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ། 
zabgyé chö kyi khorlo korwar kul
I implore you to turn the wheel of the teachings, profound and vast,
མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། 
nya ngen mi da taktu shyuk soldeb
I pray that you do not pass into nirvana, but remain forever,
བསོད་ནམས་དངོས་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། 
sönam ngö kün changchub chenpor ngo
And I dedicate all true merit to the complete enlightenment of all.
ཞེས་ཚོགས་བསགས།
In this way, gather the accumulations.
Prayer to Guru Rinpoche, His Manifestations and the Twenty-five Disciples
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་རིགས་བརྒྱའི་བདག 
dü sum gyalwa kün ngö rik gyé dak
You are the embodiment of all the conquerors, past, present and future—the lord of one hundred buddha families,
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་པོ། 
trinlé nam shyi khorlö gyurwa po
You rule over the four enlightened activities,
སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཅན། 
nangsi wang du düpé tutob chen
You possess the power to magnetize everything that appears and exists,
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
pemajungné shyab la solwa deb
Padmakara, at your feet we pray!
རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ཀརྨ་དང༌། 
dorjé rinchen pema karma dang
Vajra, Ratna, Padma, Karma
བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རིགས་མཆོག་རྣམ་པ་ལྔ། 
buddha tötreng rik chok nampa nga
And Buddha—the five supreme families of Tötreng;
འཆི་མེད་པད་འབྱུང་པདྨ་སཾ་བྷ་བ། 
chimé pejung padmasambhava
The immortal Padmakara, Padmasambhava,
བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་པདྨ་རྒྱལ་པོ་རྩལ། 
loden choksé pema gyalpo tsal
Loden Choksé, Pema Gyalpo,
ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་དང༌། 
shakya sengé nyima özer dang
Shakya Sengé, Nyima Özer,
སེངྒེ་སྒྲ་སྒྲོགས་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་སོགས། 
sengé dradrok dorjé drolö sok
Sengé Dradok, Dorjé Drolö and the like,
གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ་འཆང་བ། 
gang dul gyutrul drawé tsul changwa
Assuming every kind of miraculous manifestation needed to tame beings, and
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
kyabné kündü chok la solwa deb
Embodying every source of refuge: to you we pray!
སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་སྡེ། 
sangye yeshe gyalwa chokyang dé
Sangyé Yeshé, Gyalwa Chokyang,
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། 
namkhé nyingpo jnana kumara
Namkhé Nyingpo, Jnanakumara,
ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཞབས། 
yeshe tsogyal pal gyi yeshe shyab
Yeshé Tsogyal, Palgyi Yeshé and
དཔལ་གྱི་སེང་གེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
palgyi sengé nam la solwa deb
Palgyi Sengé, to you we pray!
བཻ་རོ་ཙ་ན་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། 
vairotsana chögyal trisong shyab
Vairochana, King Trisong Detsen,
གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རྩལ། 
yudra nyingpo dorjé düjom tsal
Yudra Nyingpo, Dorjé Dudjom,
ཡེ་ཤེས་དབྱངས་དང་སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་སྡེ། 
yeshe yang dang sokpo lha pal dé
Yeshé Yang, Sokpo Lhapal and
སྣ་ནམ་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
nanam yeshe nam la solwa deb
Nanam Yeshé, to you we pray!
དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལྡན་མ་རྩེ་མང་དང༌། 
palgyi wangchuk denma tsemang dang
Palgyi Wangchuk, Denma Tsemang,
སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང༌། 
kawa paltsek shübu palgyi seng
Kawa Paltsek, Shübu Palgyi Sengé,
རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་འབྲོག་བན་ལོ་ཙཱ་བ། 
gyalwé lodrö drokben lotsawa
Gyalwé Lodrö, Drokben Lotsawa and
དྲན་པ་ནམ་མཁའ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
drenpa namkha nam la solwa deb
Drenpa Namkha, to you we pray!
འོ་བྲན་དབང་ཕྱུག་རྨ་བན་རིན་ཆེན་མཆོག 
odren wangchuk maben rinchen chok
Odren Wangchuk, Ma Rinchen Chok,
དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང༌། 
palgyi dorjé langdro könchok jung
Palgyi Dorjé, Langdro Könchok Jungné and
རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་པའི། 
gyalwa changchub gongpa ngöngyur pé
Gyalwa Changchub—you who actualized the wisdom mind of the buddhas—
ཐུགས་སྲས་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 
tuksé rigdzin nam la solwa deb
Vidyadharas and heart-disciples, to you we pray!
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། 
solwa deb so orgyen rinpoche
To you we pray, Orgyen Rinpoche,
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་ཚོགས། 
jingyi lob shik rigdzin trulpé tsok
Inspire us with your blessings, assembly of vidyadhara emanations,
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། 
chi nang sangwé barché shyiwa dang
Pacify our obstacles, inner, outer and secret,
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། 
sampa lhün gyi drubpar dzé du sol
Make all our aspirations be spontaneously fulfilled,
ལུས་ངག་ཡིད་ལ་རྡོ་རྗེའི་དབང་བཞི་སྐུར། 
lü ngak yi la dorjé wang shyi kur
Bestow on our body, speech and mind the four vajra empowerments,
ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་གསོལ། 
nedön dikdrib barché ying su sol
Dispel illness, döns, harmful actions, obscurations and obstacles into space,
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། 
ku sung tuk yön trinlé ngödrub tsol
Grant us the siddhis of enlightened body, speech, mind, qualities and activities,
རྣམ་གྲོལ་སྐུ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། 
namdrol ku shyi tobpar jingyi lob
Inspire us with your blessings, to obtain the four kayas of complete enlightenment!
ཞེས་ཕུར་ཚུགས་སུ་གསོལ་བ་གདབ།
Pray like this with piercing intensity.
སྤྲོ་ན་ལེའུ་བདུན་མ་དང༌། བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ། བར་ཆད་ལམ་སེལ་སོགས་གསོལ་འདེབས་རིགས་གང་ཤེས་སྐབས་འདིར་བྱ།
If you wish, at this point, you can recite The Prayer in Seven Chapters, The Spontaneous Accomplishment of Wishes, The Dispelling of Obstacles from the Path, or any other prayers you choose.
The mantra recitation
གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པ།
As the ‘approach’ phase of the prayers, recite:
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།
om ah hung benza guru pema siddhi hung
ཞེས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླས་མཐར།
as much as you can, and then at the end:
Receiving the empowerments
རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ནས། 
rigdzin lamé ku yi neshyi né
From the four centres of the body of the vidyadhara guru,
འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ། 
özer jungwa dak gi neshyir tim
Rays of light streak out and melt into my four centres,
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། 
ku sung tuk dang yeshe dorjé yi
Instilling in me the blessing of enlightened body, speech, mind and indestructible wisdom,
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར། 
jin gyi lab né wang shyi tobpar gyur
So that I receive the four empowerments.
Dissolution
མཐར་ནི་ཚོགས་ཞིང་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། 
tar ni tsok shying ö shyu rang la tim
Finally, the field of merit melts into light and dissolves into me.
ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། 
tuk yi chik dré gongpé tsal chen dzok
The lama’s wisdom mind merges, one, with my mind, the great power of realization is perfected,
འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཀློང༌། 
khordé ro chik ösal tiklé long
With samsara and nirvana one taste, within the all- embracing space of Clear Light,
དོན་གཉིས་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། 
dön nyi drebu minpé tashi tsol
Let all be auspicious for the fruition, the benefit of myself and others, to mature.
ཅེས་དབང་བླངས་ཤིང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། 
Receive the empowerments, and adorn the conclusion with prayers of dedication, aspiration and auspiciousness.
ཞེས་པའང་དད་ལྡན་ན་ཐཱའི་མིང་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩིའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སིདྡྷིར་སྟུ།།  །།
In accord with the prayer of one with devotion, by the name of Natha, this was written by Khyentsé Wangpo, the favourite servant of the Lake-born Guru.
Siddhirastu!
| Rigpa Translations, 2004


Nenhum comentário:

Postar um comentário