LOOKLIKEME

LOOKLIKEME

terça-feira, 19 de julho de 2016

THE PRAYER FOR REMOVING OBSTACLES AND FULFILLING WISHES


THE PRAYER FOR REMOVING OBSTACLES AND FULFILLING WISHES
Chokgyur_Lingpa
༈ དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས།
The Prayer to Guru Rinpoche for Removing Obstacles and Fulfilling Wishes
a Terma of Chokgyur Dechen Lingpa
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
dü sum sangye guru rinpoche
Guru Rinpoche, the Buddha of past, present and future,
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
ngödrub kün dak dewa chenpö shyab
‘Dewa Chenpo’—Guru of Great Bliss—the source of all siddhis,
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
barché kün sel düdul drakpo tsal
‘Düdul Drakpo Tsal’—Wrathful One that Subdues Negativity—who removes all obstacles,
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
solwa deb so jingyi lab tu sol
Grant your blessings, we pray!
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔
chi nang sangwé barché shyiwa dang
Through them, may all obstacles—outer, inner and secret—
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
sampa lhün gyi drubpar jingyi lob
Be quelled, and may all our aspirations be fulfilled.
ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག། །།
Discovered by the great terma-revealer Chokgyur Dechen Lingpa, from the right hand side of the Sengchen Namdrak rock on Mount Rinchen Tsekpa, ‘The Pile of Jewels’. Because the blessing of this prayer, one intended for this present time, is so immense, it should be treasured by all as their daily practice.

Nenhum comentário:

Postar um comentário