LOOKLIKEME

LOOKLIKEME

sexta-feira, 11 de agosto de 2017

A Yearning Plea to the Precious Guru

A Yearning Plea to the Precious Guru
by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་པདྨ་འབྱུང༌། །
emaho, dü sum gyalwa kün ngö pemajung
Emaho: O wonder! All buddhas of past, present and future in person—Padmākara,

རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་བདག །
tsa sum rabjam tro dang duwé dak
Master from whom the infinite gurus, devas and ḍākinīs arise,

གངས་ཅན་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །
gangchen ten dang drowé kyab chikpu
Only refuge for the teachings and for beings in the land of snows,

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
orgyen rinpoche la solwa deb
To you, the Precious Guru of Orgyen, we pray!བར་ཆད་ཀུན་སོལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །
barché kün sol samdön yishyin drub
Dispel all obstacles; fulfil our aspirations every one, just as we desire;

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །
ku sung tuk kyi dorjé jin chen pob
Fill us with the inspiration and blessing of your vajra body, speech and mind;

ཉམས་རྟོགས་རིག་པའི་རྩལ་ཆེན་བསྐྱེད་པ་དང༌། །
nyamtok rigpé tsal chen kyepa dang
Make the great radiance of rigpa arise within us in experience and realization;

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
chok dang tünmong ngödrub tsal du sol
Grant us the siddhis, ordinary and supreme!ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཉིད། །
tserab küntu tsokyé dorjé nyi
In all our lives, may you, ‘The Lake-born Vajra’,

རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་ཐོབ་ཅིང་གསུང་གསང་གི །
rik kyi dakpor tob ching sung sang gi
Be the lord of our enlightened family, and,

བདུད་རྩི་ནོས་ནས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་འཕོས། །
dütsi nö né tuk kyi gongpa pö
Through receiving the nectar of your secret speech, let us be infused with the vision of your wisdom mind

གུ་རུའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །
gurü ten la jawa jepar shok
So that we can serve and work for your teachings, O Guru!ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློའི་མུན་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི། །
lhamin lalö mün tsok ying su shyi
Pacify all the dark hordes of asuras and barbarians,

བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང༌། །
ten dang tendzin dar shying gyepa dang
Let the teaching and its holders increase and spread!

བོད་ཁམས་བདེ་སྐྱིད་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བ་དང༌། །
bö kham dekyi tashi jungwa dang
In the land of Tibet let bliss, happiness and auspiciousness arise,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
rangshyen dön nyi drubpar jingyi lob
Inspire us with your blessing, to accomplish the well-being of ourselves and others!ཞེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༠བསམ་ཡས་གུ་རུ་ང་འདྲའི་མདུན་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་རྒྱན་རྫོགས་ཆེན་དྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་དཔོན། པད་རབ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ནས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ། །
It was on the 20th day of the third, 'black' month of the Fire Monkey year (1956), at Samyé, while the tsok feast was being offered in front of the ‘Looks Like Me’ image of Guru Rinpoche, that at the request of Pérab Tupten Shédrup Tendzin, attendant to the Sixth Dzogchen Rinpoche, who is the crown jewel of an ocean of holders of the teachings of the Ancient Transmission, Jamyang Chökyi Lodrö made this prayer. Siddhirastu! Maṅgalaṃ!
| Rigpa Translations, 2004

Nenhum comentário:

Postar um comentário